دبیر هفدهمین جشن مدیران تولید سینما منصوب شد

سینماپرس: علی قائم مقامی از مدیران تولید، به عنوان دبیر هفدهمین جشن مدیران تولید سینما منصوب شد.