داوری پژوهش های کودک در دهمین برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سینماپرس: پژوهش گران و صاحب نظران حوزه های کودک و نوجوان می توانند آثار پژوهشی خود را به دهمین برنامه هفته پژوهش کانون ارسال کنند.