داوران جشنواره تئاتر استان تهران معرفی شدند

سینماپرس: از سوی ستاد برگزاری بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران، هیات داوران این جشنواره معرفی شدند.