دانشجویان ایرانی مرا به وجد آورد/ مردم آمریکا با مردم ایران سر جنگ ندارند

سینماپرس: جاناتان رزنبام در دیدار با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: دانشجویان ایرانی در دوره‌های آموزشی مرا به وجد آوردند و حتی نکاتی را به من آموختند.