داروغه‌زاده بلد نیست مدیریت کند!+فیلم

سینماپرس: فراستی:: ظاهرا با این کاری که اخیرا دادستانی می‌کند که از ورود پول‌های کثیف به سینما جلوگیری می‌کند ایشان (آقای داروغه‌زاده) مثل اینکه موافق نیست.