خیانت به نام ایران با فوتبال

برای اعتلای نام ایران و ایرانی بسیاری جان داده اند، جان کنده اند، رنج دوران برده اند، خون دل ها خورده اند، تا مردم دنیا نام ایران را محترم به خاطر بیاورند، – برای اعتلای نام ایران و ایرانی بسیاری جان داده اند، جان کنده اند، رنج دوران برده اند، خون دل ها خورده اند، تا مردم دنیا نام ایران را محترم به خاطر بیاورند، از ادبیات و سینما گرفته تا دانش و معماری و رواست که مدیران فوتبالی این طور با این نام و اعتبار …
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: ورزشی