خانه «هرمز پیرنیا» ملی شد

شهروند| شصت وچهار اثر و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی قرار گرفت؛ ازجمله خانه هرمز پیرنیا، سینما رادیوسیتی و پل کن در تهران.
این شصت وچهار اثر و محوطه در جلسه ثبت آثار تاریخی که دیروز با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد، پس از بررسی و تأیید کارشناسان شماره ثبت گرفت.
در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور ۱۰ اثر تاریخی در استان مرکزی شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت و محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.
همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال و آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفت. سه اثر از استان مازندران از جمله دیوار تاریخی تنکابن و محوطه الیت ثبت شد و شیشار تپه، خانه کاملی، قلعه قدیم رفته، محوطه رفته ۱ و ۲، آب انبار …