خانه سینما کنترل اقتصاد سینما را به دست می گیرد؟

اکنون مالکان وب سایت اصلی فروش بلیت سینما، صرفاً فروشنده ده ها میلیارد تومان از گردش مالی سینما نیستند، بلکه به صورت بالقوه می توانند بر قدرت در سینما نیز تاثیر بگذارند، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی