خانه ات سبز عمو خسرو

زنگ صدایش هنوز در گوش هایمان است. حتی ما که با درد دل های گاه و بی گاهش در خانه سبز چند سال بعد از تولید آن آشنا شدیم. دیوانه بازی هایش در هامون را برایمان تعریف کردند و صد بار دیدیم و یادمان نمیرود که موهای سفید چقد به صورت سبزه اش می آمد در دست های خالی. - افسوس که بام موهایش قبل از سفیدی زمستان به دست تقدیر فرو نشست. امروز 28 تیرماه است. روزی که خسروی سینمای ایران کره خاکی را ترک کرد و به دیار باقی شتافت. امروز ...
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی