حیدریان خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد

سینماپرس: رییس سازمان سینمایی در پی اعتراض یک سینماگر، خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد.