حمید سهیلی تاریخ را در دوران بی تاریخی تجربه کرد

حمید سهیلی در سینمای مستند خود، استناد را زنده می کند، حمید سهیلی جنتلمن است، او با وقار و سخت کوش است، حمید سهیلی سازش کوک است، او سانتی مانتال نیست، - حمید سهیلی در سینمای مستند خود، استناد را زنده می کند، حمید سهیلی جنتلمن است، او با وقار و سخت کوش است، حمید سهیلی سازش کوک است، او سانتی مانتال نیست، این مستند ساز در کارهایش ثبت را با سند برتر می کند این ویژگی هایی از حمید سهیلی است که دوستان و همکارانش ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی