حمیدیان؛ در مکتب معنا

از کدام متد بازیگری بهره می گیرید؟ استانیسلاوسکی یا بِرِشت؟ این سوالی است که خیلی از علاقه مندان سینما و بخصوص هنرجویان بازیگری هنگام دیدن بازیگران مورد علاقه خود می پرسند. فارغ از این که این تقسیم بندی ها درست باشد یا خیر. اینها ناشی از نگاه کلاسیک و حرفه ای به بازیگری است؛ مساله ای که در سینمای ایران چندان به آن توجهی نمی شود. ورود بی حد و مرز بازیگرانی که هیچ گونه آموزشی به خود ندیده اند و فقط با چهره خوب یا سفارش دست اندرکاران سینما وارد این عرصه شده اند نیز موید همین ماجراست.

حمیدیان؛ در مکتب معنا

از کدام متد بازیگری بهره می گیرید؟ استانیسلاوسکی یا بِرِشت؟ این سوالی است که خیلی از علاقه مندان سینما و بخصوص هنرجویان بازیگری هنگام دیدن بازیگران مورد علاقه خود می پرسند. فارغ از این که این تقسیم بندی ها درست باشد یا خیر. اینها ناشی از نگاه کلاسیک و حرفه ای به بازیگری است؛ مساله ای که در سینمای ایران چندان به آن توجهی نمی شود. ورود بی حد و مرز بازیگرانی که هیچ گونه آموزشی به خود ندیده اند و فقط با چهره خوب یا سفارش دست اندرکاران سینما وارد این عرصه شده اند نیز موید همین ماجراست.