حصول تفاهم اولیه میان ایران و صربستان در حوزه سینما

سینماپرس: در جلسه ای که میان مسئولان سینمایی از دو کشور ایران و صربستان برگزار شد، تفاهم اولیه ای جهت همکاری های سینمایی بدست آمد.