حرف تندوتیز سیاسی در سینمای ما اشباع شده است

سینماپرس: مسعود ده‌نمکی‌ گفت: شاید زدن حرف تند و تیز سیاسی در جامعه به‌ نوعی اشباع شده و فکر می‌کنم مهم‌تر از مساله کنایه سیاسی، مساله اخلاق و معنویت است. یعنی درباره اخلاق و معنویت حرف می‌زنم. سعی کردم کنایات کمتر باشد که مردم به آن مفهوم معنوی بپردازند.