جولان راهنمایان دلربا و مجری بد ادا در جشنواره جهانی فجر!

سینماپرس: خانم هایی را در جای جای سالن گذاشته بودند تا اطلاع رسانی کنند، اما در جواب سوال کنندگان می گفتند ما نمی دانیم!