جمشید مشایخی پیام روزملی هنرهای نمایشی را نوشت

سینماپرس: پیام روز ملی هنرهای نمایشی با قلم جمشید مشایخی هنرمند پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما نوشته شد.