جشنواره ۳۶ تئاتر فجر سراسر ادعا و در اصل هیچ

سینماپرس: حاشیه و شکست های جشنواره تئاتر فجر از همان روز اول و با نحوه انتخاب آثار بخش مرور آغاز شد. به گفته جشنواره هیات انتخاب هفتاد نفره بر اساس نظر جمعی آثار حاضر در بخش مرور را انتخاب می کردند اما در آخر مشخص شد این اعضا بسیاری از نمایش ها را ندیده اند.