جشنواره «هنر مقاومت» دبیران ۵ بخش دیگر خود را شناخت

سینماپرس: مسعود نجابتی با صدور احکامی جداگانه، ۵ دبیر بخش های مختلف جشنواره «هنر مقاومت» را منصوب کرد و ترکیب دبیران بخش های ۱۰ گانه این جشنواره تکمیل شد.