جشنواره فیلم سلامت؛ آیینه سینمای ناسلامت ایران!

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور همزمان با برگزاری جشنواره فیلم سلامت در یادداشتی نوشت: درحالی که داد سینما و سینماگران کشور از بیداد و غلط ها و انحراف های نامدیران سینما و رفقای مافیای آن ها بلند است و هرج ومرج و بریز وبپاش و نابسامانی درفضای سینمای ایران غوغا می کند، آن وقت آقایان رویاپرداز وافسانه باف سینما، به جای توجه به حداقل های رسیدگی به بحران های مورثی و خود ساخته درسینما، به یاری جماعتی دیگر از کرسی داران یک وزارتخانه که کار و وظیفه آن چیز دیگر و در واقع کمک به بهداشت روح و جسم جامعه است، رفته و محفلی با عنوان جشنواره دائر کرده اند که حاصل آن دورهمی و بزم شادمانه رفقا است!