جشنواره سینمایی ققنوس هنرمند و اندیشمند را کنار هم قرار می دهد

دبیر اجرایی جشنواره سینمایی ققنوس گفت: هدف اصلی این جشنواره، عرضه درست تولیدات هنری با کنار هم قرار دادن هنرمند و اندیشمند است.