ثبت ۶۴ اثر و محوطه تاریخی

۶۴ اثر و محوطه تاریخی ثبت شد . د ر این میان خانه هرمز پیرنیا، سینما راد یوسیتی و پل کن نیز از استان تهران به ثبت رسید ند .
د ر جلسه ثبت آثار تاریخی که با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد ۶۴ اثر و محوطه تاریخی پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید . د ر کمیته ثبت آثار تاریخی کشور ۱۰ اثر تاریخی د ر استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سید ها، نقوش صخره یی د اش د ره، قلعه د ختر، محوطه د و تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد ، ساختمان قد یم شهرد اری د لیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت و محوطه کوه بوجه د ر فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند . همچنین از استان تهران پل کن، سینما راد یوسیتی، خانه سرد ار معتمد ، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رییس علی د لواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال و آب انبار لوشکان د ر این فهرست قرار گرفتند . سه اثر از استان مازند ران شامل د یوار تاریخی تنکابن و محوطه الیت ثبت شد ند و شیشار تپه، خانه کاملی، قلعه قد یم رفته، محوطه …