ثبت و نگهداری ۲۰۰ فیلم ایرانی در آرشیو موزه سینمای ایتالیا

سینماپرس: سرجیو توفتی رئیس موزه ملی سینمای ایتالیا از ثبت و نگهداری ۲۰۰ فیلم ایرانی در آرشیو این موزه خبر داد.