توکلی: ایوبی سخنگوی یک جریان پنهان بود/ تاریک ترین دوران سینما همین چند سال اخیر است/ اگر مدیریت شمقدری ادامه داشت امروزه دستاوردهای بیشتری نصیب سینما می شد

سینماپرس: هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در پی مطلب روزنامه اصلاح طلب «آرمان» با عنوان «رمزگشایی از سناریوی ایوبی برای تخریب مدیران سابق سینمایی» گفت: آقای ایوبی در واقع بیشتر شبیه سخنگوی یک جریان پنهان بود که باید می آمد و با انتقاد از مدیران قبلی در سینما بحران سازی می کرد. گرداننده اصلی سینما از ۵ سال گذشته تاکنون کسان دیگری هستند!