تولید «امپراطور جهنم» در ایران و گرجستان انجام شد / مخاطب با فیلم جدید شیخ طادی ارتباط برقرار می کند

سینماپرس: سلطانی مدیر تولید فیلم «امپراطور جهنم» گفت: امسال بخشی از فیلم در گرجستان جلوی دوربین رفت و از بازیگران گرجی برای این بخش استفاده شد.