تولیدکننده بدون مصرف‌کننده و بدون توزیع‌کننده تولیدگر نیست

سینماپرس: احمد نجفی مجری برنامه «فرش قرمز» از ویژگی‌های این برنامه برای کمک به صنعت تولید سخن گفت.