توقف سینما ی راهبردی ایران به بهانه بی پولی

چرا وقتی کشورهای صاحب نفوذ فرهنگی به استمرار آثار سینمایی و سریالی موفق خود اهتمام می ورزند، پروژه های راهبردی در سینما ی ایران متوقف مانده اند؟ - به گزارش خبر نمایش چندباره این سریال را از بسیاری از کشورهای آسیای میانه منتشر می کرد. جالب است که فیلم های کمتر دیده شده ای مانند مردان آنجلس از مرحوم و مورد استقبال قرار گرفت. گواه استقبال از سریال مختارنامه را می توان در پیاده روی اربعین مشاهده کرد. اگر به این ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی