توقف سینما ی استراتژیک به بهانه بی پولی

چرا وقتی کشورهای صاحب نفوذ فرهنگی به استمرار آثار سینمایی و سریالی موفق خود اهتمام می ورزند، پروژه های راهبردی در سینما ی ایران متوقف مانده اند؟ - توقف سینما ی راهبردی ایران به بهانه بی پولی/ وقتی مدیران فرهنگی نمی خواهند روی پله دوم و سوم پا بگذارند!" چرا وقتی کشورهای صاحب نفوذ فرهنگی به استمرار آثار سینمایی و سریالی موفق خود اهتمام می ورزند، پروژه های راهبردی در سینما ی ایران متوقف مانده اند؟ به گزارش ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی