توضیحات «فارابی» درخصوص نحوه انتخاب نماینده ایران در اسکار

سینماپرس: در پی انتشار نامه کانون کارگردانان خانه سینما درباره نحوه معرفی فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی جهت رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، بنیاد سینمایی فارابی توضیحاتی را ارائه کرد.