توجه بیشتر به زیر ساخت های فرهنگی هنری؛ وظیفه بنگاه های مالی

بنگاه های مالی می توانند کمک کنند که تالار های نمایشی ما بزرگتر و سینماهای مان بیشتر شود و فضای لطیف تری برای زندگی در جامعه پدیدآید. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی