تهیه کننده «شیار 143»: نفس به اسکار نرسید اما صاحب جوایز زیادی شد

تهیه کننده فیلم “شیار143” گفت: علی رغم اینکه نفس به اسکار 2018 نرسید اما خوشبختانه تاکنون در حدود ٣٧ جشنواره خارجى شرکت کرده و جوایز متعددى را به دست آورده است. این راه همچنان براى این نفس ادامه خواهد داشت.
محمدحسین قاسمى تهیه کننده فیلم “نفس” در خصوص غیبت فیلم سینمایی “نفس” در اسکار ٢٠١٨ گفت: واقعیت امر چند روز پیش اسامى نهایى فهرست اسکار بهترین فیلم خارجى زبان اعلام شد و با اینکه غیبت نفس قبل تر مشخص شده بود اما جاى این فیلم در اسکار بسیار خالى است.
وى در همین راستا افزود: البته این مورد را هم فراموش نکنیم که اسکار امسال در بخش آثار خارجى زبان به شدت فشرده و سخت بود و همراه با فیلم ما فیلم کارگردانی چون میشائیل هانکه نیز از اسکار بازماند. همینطور فیلم ١٢٠ ضربان که در کن جوایز فراوانى را دریافت کرده بود نیز از اسکار بازماند.
نفس به اسکار نرسید اما جوایز زیادی را از آن خود کرد/راه برای نفس همچنان ادامه دارد
تهیه کننده فیلم “شیار ١٤٣” از ادامه حضور بین المللى فیلم نفس خبر داد و افزود: علی رغم اینکه نفس به اسکار 2018 نرسید اما خوشبختانه تاکنون در حدود ٣٧ جشنواره خارجى شرکت کرده و …

تهیه کننده «شیار 143»: نفس به اسکار نرسید اما صاحب جوایز زیادی شد

تهیه کننده فیلم “شیار143” گفت: علی رغم اینکه نفس به اسکار 2018 نرسید اما خوشبختانه تاکنون در حدود ٣٧ جشنواره خارجى شرکت کرده و جوایز متعددى را به دست آورده است. این راه همچنان براى این نفس ادامه خواهد داشت.
محمدحسین قاسمى تهیه کننده فیلم “نفس” در خصوص غیبت فیلم سینمایی “نفس” در اسکار ٢٠١٨ گفت: واقعیت امر چند روز پیش اسامى نهایى فهرست اسکار بهترین فیلم خارجى زبان اعلام شد و با اینکه غیبت نفس قبل تر مشخص شده بود اما جاى این فیلم در اسکار بسیار خالى است.
وى در همین راستا افزود: البته این مورد را هم فراموش نکنیم که اسکار امسال در بخش آثار خارجى زبان به شدت فشرده و سخت بود و همراه با فیلم ما فیلم کارگردانی چون میشائیل هانکه نیز از اسکار بازماند. همینطور فیلم ١٢٠ ضربان که در کن جوایز فراوانى را دریافت کرده بود نیز از اسکار بازماند.
نفس به اسکار نرسید اما جوایز زیادی را از آن خود کرد/راه برای نفس همچنان ادامه دارد
تهیه کننده فیلم “شیار ١٤٣” از ادامه حضور بین المللى فیلم نفس خبر داد و افزود: علی رغم اینکه نفس به اسکار 2018 نرسید اما خوشبختانه تاکنون در حدود ٣٧ جشنواره خارجى شرکت کرده و …