تقویت بخش خصوصی در سینما و نگرانی سینماگران رانتی

سرمایه گذار بخش خصوصی بر ریال به ریال هزینه ها نظارت و سختگیری دارد و این، همان نقطه نگرانی سینماگران رانتی است. –
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی