تغییر شخصیت بازیگران در شهرزاد3

شهرزاد مثل واقعیت زندگی تمام می شود و فتحی سریالش را تلخ تمام نمی کند. البته شاید در میانه راه تعلیق بگذارد و آن را ادامه دهد، – “: فریبا متخصص بازیگر تلویزیون و سینمادرباره موفقیت شهرزاد یک نسبت به فصل های دوم و سوم، گفت: با این حرف موافق نیستم. بازیگرهای تمامی این سه فصل ثابت بودند، قصه روی روال طبیعی پیش می رفت، کارگردان هم تغییر نکرده بود پس روی چه حسابی چنین حرف هایی شنیده می شود؟ وی در همین زمینه بیان داشت:
منبع خبر: ریشه
دسته بندی خبر: فرهنگی