تغییر شخصیت بازیگران در شهرزاد 3 !

شهرزاد مثل واقعیت زندگی تمام می شود و فتحی سریالش را تلخ تمام نمی کند. – به گزارش و سینما در گفت وگو با خبرنگار درباره موفقیت شهرزاد یک نسبت به فصل های دوم و سوم، گفت: با این حرف موافق نیستم. بازیگرهای تمامی این سه فصل ثابت بودند، قصه روی روال طبیعی پیش می رفت، کارگردان هم تغییر نکرده بود پس روی چه حسابی چنین حرف هایی شنیده می شود؟ وی در همین زمینه بیان داشت: معتقدم همیشه زمانیکه مردم را پر توقع می کنید و بین …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی