تصمیم عجیب شورای صنفی نمایش و دلجویی از تهیه کننده متخلف رحمان 1400 !

پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش آن در سینماها، شورای صنفی نمایش امروز فیلم تگزاس 2 را به عنوان گزینه جایگزین معرفی کرد؛ تصمیمی که بحث برانگیز خواهد شد. - تصمیم عجیب شورای صنفی نمایش و دلجویی از تهیه کننده متخلف رحمان 1400 !پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش آن در سینماها، شورای صنفی نمایش امروز فیلم تگزاس 2 را به عنوان گزینه جایگزین معرفی کرد؛ تصمیمی که بحث برانگیز خواهد شد. پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش ...
منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی