تشکیل شورای بررسی و تأیید نشانه‌ها در معاونت هنری وزارت ارشاد

سینماپرس: شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ساماندهی نشانه ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی تشکیل شد.