تشریح نحوه برگزاری نشست‌های تخصصی «۳۵-۲۰»

سینماپرس: جزئیات چگونگی برگزاری نشست های «۳۵-۲۰» از سوی مدیر کمیته کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کوتاه تهران تشریح شد.