تردیدی نیست که تاریخ مصرف عناصر فیلمفارسی گذشته است

سینماپرس: نویسنده و کارگردان مطرح سینما و تلویزیون تاکید کرد تاریخ مصرف عناصر فیلمفارسی گذشته است.