ترانه‌ها و شعرهای مبتذل و سخیف را رد می‌کنیم اما مجوز می‌گیرند

سینماپرس: محمدعلی بهمنی معتقد است که شورای شعر دفتر موسیقی، آثار سخیف را از نظر کیفی رد می‌کند اما این آثار از مجرای دیگری مجوز می‌گیرند.