تدریس «مبانی نشانه شناسی» و «ژانرشناسی» در مدرسه ملی سینما

سینماپرس: «مبانی نشانه شناسی» و نسبت آن با سینما و «ژانر شناسی» در سینمای ایران و جهان در مدرسه ملی سینما تدریس شد.