تجهیز دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران به سینما سیار

سینماپرس: سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از تجهیز دفاتر و نمایندگی‌های انجمن سینمای جوانان ایران به سینما سیار خبر داد.