تبلیغ برای داعش در سینمای غرب

اسلام هراسی و اسلام ستیزی از سیاست های غرب است که نمود عینی آن را در تشکیل داعش می بینیم. غرب از یک سو داعش را تقویت می کند و از سوی دیگر به اتکای قدرت سینمای دروغ پردازش آن را مورد حمله قرار می دهد تا از قبل آن کلیت اسلام را مورد حمله قرار دهد. - شهیدخبر: اسلام هراسی و اسلام ستیزی از سیاست های غرب است که نمود عینی آن را در تشکیل داعش می بینیم. غرب از یک سو داعش را تقویت می کند و از سوی دیگر به اتکای قدرت سینمای ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی