تا آخر کار

عصرایران – هر بار که فیلمی می سازم با خود می گویم این فیلم آخرین کار من است اما بعد… گویی دو پیرمرد در کافه ای نشسته اند. بهار است و آن ها جهان پیرامون خود و به ویژه زنان زیبا را تماشا می کنند. زنی زیبا از در خارج می شود. یکی از پیرمردها می گوید: «تا کی این کار را ادامه می دهیم؟» و دوست سالخورده اش پاسخ می دهد: «تا آخر کار.» برای من سینما به حکایت آن دو پیرمرد چشم چران شباهت دارد.
گفتگو با “تئو آنجلوپلوس”