تاثیر مطالعه و کتابخوانی

بسته فرهنگی این هفته به موضوعاتی چون تاثیر مطالعه و کتابخوانی، جشنواره فیلم مقاومت، گشایش سینما مناسب کودکان در مشهد و قرارگیری دو شهر و یک روستا در فهرست شورای جهانی صنایع دستی پرداخته است. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی