بیدل: سینمای ایران نیاز به مدیری دارد که به فکر بیکاری فزاینده اهالی سینما، تأمین امنیت شغلی و کوتاه کردن دست مافیا باشد

سینماپرس: داود بیدل کارگردان سینما و تلویزیون در رابطه با انتظارات سینماگران از مدیریت سینمای کشور گفت: سینمای ایران در حال حاضر نیاز به مدیری دارد که به فکر بیکاری فزاینده اهالی سینما، تأمین امنیت شغلی سینماگران و کوتاه کردن دست مافیا از سینما باشد؛ متأسفانه مشکلات سینمای کشور این روزها بسیار عدیده و غیرقابل شمارش است و ما در بحرانی جدی به سر می بریم.