بوی توهم توطئه در جشنواره فیلم فجر

بعد از انتشار نام داوران سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر و تکرار نام برخی داوران از دوره های گذشته تاکنون ، حاشیه هایی ایجاد شده است و با توجه به حاشیه های بعد از اعلام فیلم های برگزیده هر دوره پذیرش این سمت به طور مکرر برای برخی جای سوال دارد.
هر کسی سمت داوری را برعهده بگیرد، بر اساس نگاه شخصی امکان تایید همه آثار را ندارد و عده ای هم ناراحت می شوند
بعد از انتشار نام داوران سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر و تکرار نام برخی داوران از دوره های گذشته تاکنون ، حاشیه هایی ایجاد شده است و با توجه به حاشیه های بعد از اعلام فیلم های برگزیده هر دوره پذیرش این سمت به طور مکرر برای برخی جای سوال دارد. در راستای این موضوع با برخی داوران این دوره از جشنواره به گفت وگو می پردازیم.
بوی توهم توطئه به مشام بعضی می رسد
در میان داورانی مانند رسول صدرعاملی که پنج دوره داوری جشنواره را برعهده داشته، بعضی دیگر همچون خسرو دهقان، منتقد و کارشناس سینما برای بار نخست در این سمت حضور دارند. دهقان درباره اولین حضور خود در هیات داوران جشنواره فجر به «وقایع اتفاقیه» توضیح می دهد: «من تجربه داوری در …