بفرمایید ۲ ساعت فراموشی میل کنید!

سینماپرس: به فراموشی رساندن تماشاگر هم به تازگی به یکی از رسالت‌های سینمای ایران اضافه شده! آن هم سینمایی که همواره مدعای فرهیختگی‌اش گوش فلک را کر کرده است.