بسیاری از مدیران فرهنگی به جای مدیریت کردن، مدیریت می‌شوند

سینماپرس: حسن بنیانیان ضمن اینکه معتقد است مدیریت در حوزه فرهنگ و هنر امری بسیار پیچیده است، می‌گوید: بسیاری از مدیران فرهنگی به جای مدیریت کردن، مدیریت می‌شوند.