بسته حمایتی سازمان سینمایی برای حمایت از سینماداران و صاحبان آثار هفته آینده اعلام می‌شود

سینماپرس: مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش بیان کرد که بسته حمایتی سازمان سینمایی برای حمایت از سینماداران و صاحبان آثار هفته آینده اعلام می شود.