برگزاری نشست رسانه ای شانزدهمین هفته بزرگداشت تئاتر

سینماپرس: صبح روز دوم اردیبهشت 1398 نشست رسانه ای شانزدهمین هفته تئاتر در عمارت تئاتر برگزار شد.