برگزاری مجمع عمومی فرهنگستان هنر با حضور اعضای پیوسته

سینماپرس: مجمع عمومی فرهنگستان هنر با حضور اعضای پیوسته فرهنگستان پس از ۹ سال برگزار و گزارشی تفصیلی از فعالیت‌های پژوهشی و مالی این مجموعه ارائه شد.